Λάμψα: Σημαντικές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018

1/10/2018
Τον τόνο των τιμών στα ξενοδοχεία πολυτελείας στην Αθήνα δίνει το «δίδυμο» του Ομίλου Λάμψα στο Σύνταγμα, η«Μεγάλη Βρετανία» και το «King George». Με τον τουρισμό στην πρωτεύουσα να καταγράφει νέα ρεκόρ τα δύο εμβληματικά ξενοδοχεία είναι στην κορυφή τιμών με σημαντικές υπεραξίες να καταγράφουν το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Όπως σημειώνεται στην εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Λάμψα, τα δύο ξενοδοχεία κατέγραψαν σημαντική αύξηση πωλήσεων, τιμών και εσόδων ανά δωμάτιο.

Πιο συγκεκριμένα το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» το πρώτο εξάμηνο του 2018 εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 11,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2017, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 13,5%. Επιπλέον η «Μεγάλη Βρετανία» στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 πραγματοποίησε έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο 215,7 ευρώ, πληρότητα 71,79% και μέση τιμή δωματίου 300,5 ευρώ. Αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2017 το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ήταν 191,67 ευρώ η πληρότητα 66,63% και η μέση τιμή δωματίου 287,68 ευρώ.

Το King George το πρώτο εξάμηνο του 2018 είχε έσοδο να διαθέσιμο δωμάτιο 193,11 ευρώ (169,57 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017), πληρότητα 77,36% (76,85%) και μέση τιμή δωματίου 249,62 ευρώ (220,65 ευρώ).

Μελετώντας κανείς τις τάσεις των ξενοδοχείων πολυτελείας στην πρωτεύουσα βλέπει ότι η τιμές της Λάμψα είναι στην κορυφή όπως και τα έσοδα ανά δωμάτιο. Μόνο στις πληρότητες κινείται στους μέσους όρους περίπου.

Ειδικότερα, η πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 3,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 72,5% έναντι 69,9% το 2017. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 9,7% έναντι του 2017, φτάνοντας τα 164,56 ευρώ έναντι 149,95 ευρώ το 2017. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 13,8% και αντιστοίχως τα συνολικά έσοδα δωματίων αυξήθηκαν κατά 13,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές της «Μεγάλης Βρετανίας» λειτουργούν ως το «ταβάνι» και διαμορφώνουν ανάλογα την αγορά μεγάλων luxury ξενοδοχείων της Αθήνας που εμπλουτίζεται ήδη με το Grand Hyatt, το νέο Χίλτον και αναμένει την επικείμενη ανακαίνιση του Intercontinental.

Τα αποτελέσματα του ομίλου

Σε επίπεδο ομίλου οι ενοποιημένες πωλήσει ανήλθαν στα 29,80 εκατ. ευρώ έναντι 27,45 εκατ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 8,57%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και King George» ) ανήλθε σε €23,89 εκατ. ευρώ από 21,62 εκατ. ευρώ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αυξημένος κατά 10,52%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-(EBITDA) που ανήλθαν σε κέρδη 9,12 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,70 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 36,20%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας ανήλθαν σε κέρδη 7,29 εκατ. ευρώ από κέρδη 4,67 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 56,09%. Τα Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 3,11 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,27 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου 2017.

O Όμιλος κατά την 30/06/2018 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 63,55 εκατ. ευρώ (μητρική 67,80 εκατ. ευρώ). Σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (76,06% Όμιλο και 76,78% μητρική) αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό και δόσεις μακροπρόθεσμου δανεισμού πληρωτέο στην επόμενη χρήση. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με τις δανείστριες τράπεζες Eurobank & Alpha Bank αναφορικά με την σύναψη νέου μακροπρόθεσμου Ομολογιακού Δανείου με το οποίο θα εξοφληθούν οι υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής Εταιρείας. Ως προς αυτό έχει υπογραφεί προσχέδιο βασικών όρων το οποίο τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων επιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Πηγή: Reporter.gr