Φορολογικοί έλεγχοι στα απλογραφικά βιβλία μικρομεσαίων με «μπούσουλα» facebook

2/8/2019
Τις αναρτήσεις αλλά και τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βάζει στο μικροσκόπιό της η ΑΑΔΕ προκειμένου να χτίζει την εικόνα κάθε φορολογουμένου με βάση τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν Α1293/23-7-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε Γιώργου Πιτσιλή που αναφέρεται στο πρόγραμμα ελέγχου φυσικών και νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Το πρόγραμμα αφορά τις χρήσεις από το 2014 και μετά και αναμένεται να βάζει στο μάτι μια σειρά από δεδομένα,

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση κατά την προετοιμασία του ελέγχου οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ θα αναζητούν μεταξύ άλλων:

- Στοιχεία διασταυρώσεων, δελτία πληροφοριών και λοιπά στοιχεία από Οργανισμούς, Τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.

- Στοιχεία για τη σύνθεση της συνολικής εικόνας του ελεγχόμενου από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.

- Στοιχεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο για την λήψη περαιτέρω πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου.

Επίσης όπως αναφέρεται κατά τον έλεγχο των ελεγχόμενων φορολογικών ετών, θα εξετάζονται:

- Πληροφορίες και στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης, για τις εισπράξεις, τα εισοδήματά της, της πληρωμές υποχρεώσεων κ.λπ., προκειμένου να γίνει επαλήθευση συναλλαγών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή πληροφόρησης που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

- Η εμφάνιση όλων των εισοδημάτων από τις λοιπές κατηγορίες (από μισθούς, συντάξεις, κεφάλαιο, υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κ.λπ.)

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ειδικά εάν ο η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα θα ελέγχονται και θα επαληθεύονται μεταξύ άλλων:

-Η ύπαρξη τυχόν διαδικτυακών τόπων που σχετίζονται με το ελεγχόμενο πρόσωπο, καθώς και το όνομα του φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο έχουν κατοχυρωθεί.

- Η έκταση της δραστηριοποίησης του ελεγχόμενου προσώπου και τυχόν συναλλαγές αυτού σε μέσα επιχειρηματικής και κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το κόστος της παρουσίας και δραστηριοποίησής του στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης και της διαφημιστικής του δαπάνης. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται και στοιχεία όπως ο αριθμός των μελών/φίλων, σχολίων πελατών, κριτικών κ.λπ.

- Η ύπαρξη συμβάσεων/συμφωνιών με επιχειρήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και εταιρείες μεταφορών (courier).

- Η τυχόν σύνδεση των συσκευών POS/e-POS με ξένα πιστωτικά ιδρύματα.

- Η ύπαρξη εσόδων από προμήθειες, διαφημιστικά συμβόλαια ή άλλα έσοδα από συναλλαγές με επιχειρήσεις ή πρόσωπα που έχουν παρουσία στο διαδίκτυο.

- Η πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών με άλλες χώρες.

- Επί διαδικτυακών συναλλαγών διενεργείται επαλήθευση των εσόδων για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.

- Στην περίπτωση που προκύψει δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου στην αλλοδαπή, ερευνάται η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης με βάση την εθνική νομοθεσία και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.

Επίσης όπως αναφέρεται ανεξαρτήτως ποσού θα ελέγχονται οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, καθώς και οι δαπάνες προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Επιπλέον ,μπαίνουν στ μικροσκόπιο:

-Ποσά δαπανών, τα οποία από ελεγκτική άποψη κρίνονται σημαντικά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης. Εξαιρετικά ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και εάν εκπίπτονται αμοιβές φυσικών προσώπων μελών των προσωπικών ή αστικών εταιρειών, οι οποίες αποτελούν εν τοις πράγμασι απολήψεις έναντι κερδών.

- Η ορθή έκπτωση δαπανών από την ελεγχόμενη επιχείρηση.

Ο ΦΠΑ

Σε σχέση με τον έλεγχο το Φ.Π.Α. μεταξύ άλλων θα μπαίνει στο μικροσκόπιο της εφορίας: ελέγχεται:

- Η ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων συντελεστών Φ.Π.Α. στις εκροές της ελεγχόμενης, ιδίως αν αυτά υπόκεινται σε περισσότερους του ενός συντελεστές.

- Αν επί πωλήσεων αγαθών με προορισμό περιοχές με μειωμένους συντελεστές ή επί παροχής υπηρεσιών, για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών.

- Επί διενέργειας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών, οι σχετικές συναλλαγές για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.

- Η απόδοση του φόρου που αναλογεί σε φορολογητέες πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών ή ως παροχή υπηρεσιών.

- Επί διενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών, οι σχετικές συναλλαγές για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.

-Εάν το δικαίωμα έκπτωσης έχει ασκηθεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Κώδικα Φ.Π.Α.

- Εάν υφίστανται δαπάνες, για τις οποίες η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει εκπέσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα.

- Η ορθή τήρηση της διαδικασίας για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

- Η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν ειδικά καθεστώτα του Φ.Π.Α.

Ο ΦΜΥ

Έλεγχος στην παρακράτηση και την απόδοση του Φόρου Μισθωτής Εργασίας:

1. Θα διενεργείται έλεγχος συμφωνίας των ακαθάριστων αποδοχών που εμφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις Φόρου Μισθωτής Εργασίας (Φ.Μ.Ε.) με αυτές που εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία/λογιστικά αρχεία της ελεγχόμενης. Η ίδια συμφωνία διενεργείται και ως προς τους παρακρατηθέντες και καταβληθέντες φόρους.

2. Θα επαληθεύεται η ορθή παρακράτηση του φόρου μισθωτής εργασίας και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε 2 υπαλλήλους της επιχείρησης.