Γιατί η Ελλάδα έχασε την πίστη της στον θρησκευτικό τουρισμό

2/3/2015
Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να αναπτύξει περαιτέρω τον θρησκευτικό τουρισμό και να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών από τις ομόδοξες χώρες, ήτοι Ρωσία, Κύπρο, βαλκανικές χώρες, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου στις λοιπές βαλκανικές χώρες και στη Ρωσία δημιουργεί προϋποθέσεις για προσέλκυση επισκεπτών/προσκυνητών από αυτές.

Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει, μεταξύ άλλων, η μελέτη «Θρησκευτικός τουρισμός» που κατήρτισε η εταιρεία «Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και παρουσιάζει η «Ν».
Ο θρησκευτικός τουρισμός ή «τουρισμός θρησκευτικών ενδιαφερόντων» είναι μία «ειδική - εναλλακτική μορφή τουρισμού» (αναφέρεται και ως «προσκυνηματικός» τουρισμός) που ορίζεται ως η τουριστική δραστηριότητα κατά την οποία άτομα κινούνται είτε ατομικά είτε σε οργανωμένες ομάδες με αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη θρησκευτικών προορισμών ή τον συνδυασμό της επίσκεψης σε θρησκευτικούς προορισμούς με γενικότερη πολιτιστική ή τουριστική δραστηριότητα.


Toυ Λάμπρου Καραγεώργου - Ναυτεμπορική