Η θέση της ΠΟΞ για το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος»

8/1/2019
Κατά των οριζόντιων απαγορεύσεων τίθεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων στην τοποθέτησης της στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος»
Ειδικότερα η ΠΟΞ αναφέρει:
Κύριε Υπουργέ,
Πάγια θέση της Π.Ο.Ξ. είναι η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί και τον μεγαλύτερο πλούτο της χώρας μας. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει οριζόντιες απαγορεύσεις. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον μπορούν να συνδυαστούν, αρκεί να υπάρχουν συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι να αποκλείουν περιθώρια καταχρήσεων.
Εξ όσων γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια ανάρτηση δασικών χαρτών σε μεγάλο μέρος της χώρας την προηγούμενη διετία 295 δήμοι καταχώρησαν εγκεκριμένα σχέδια πόλης, 222 δήμοι κατέθεσαν σχέδια μη εγκεκριμένα (είχε ζητηθεί η ένταξή τους στο σχέδιο πόλης αλλά αυτή για διάφορους λόγους δεν προχώρησε) και 115 δήμοι οικιστικές πυκνώσεις.
Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αφορά μόνο την τρίτη κατηγορία των οικιστικών πυκνώσεων. Για τη δεύτερη κατηγορία η διαδικασία προβλέπεται από το 2010 σε σχετική νομοθεσία, χωρίς όμως ουσιαστικά να έχει ενεργοποιηθεί ακόμα (μη σύσταση ειδικών επιτροπών).
Ως γενική παρατήρηση θα θέλαμε να επισημάνουμε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατά την άποψή μας προσκρούει στο άρθρο 24 του Συντάγματος (περί Προστασίας του Περιβάλλοντος). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο πολίτης μελλοντικά, παρά το γεγονός πως «τακτοποίησε», σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, το ακίνητό του, να βρεθεί μετέωρος. Η άποψή μας είναι πως θα πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 24 ώστε να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες.
Αναφορικά τώρα με ορισμένες ειδικότερες παρατηρήσεις:
• Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός, ως προς την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και τις διαδικασίες, ανά κατηγορία ακινήτου. Αυτό δε συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν διαχωρίζεται αν τα ακίνητα αποτελούν πρώτη κατοικία ή παραθεριστική κατοικία ή έχουν επαγγελματική χρήση κ.λ.π. Ο μοναδικός διαχωρισμός έγκειται στο οικονομικό αντάλλαγμα όπου προβλέπεται μια μείωση τιμήματος για την περίπτωση που το ακίνητο αποτελεί πρώτη κατοικία Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα οριζόντιο νομοσχέδιο. Από την πλευρά μας έχουμε κατ΄επανάληψη επισημάνει πως η όμοια αντιμετώπιση ανόμοιων περιπτώσεων κάθε άλλο παρά την ισότητα προάγει.
• Οι προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης του Δασολόγου είναι ελλιπείς. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ελάχιστη προδιαγραφή Τεχνικής Έκθεσης (απαιτούμενα κεφάλαια, χάρτες κλπ).
• Οι ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος σύστασης επιτροπών, ελέγχου και εφαρμογής δεν μπορούν να τηρηθούν στην πράξη.
• Ορθά το Σχέδιο Νόμου προβλέπει την εξαίρεση ειδικών περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να γίνει «τακτοποίηση» (εθνικοί Δρυμοί, Natura κλπ) αλλά δεν αναλύεται ο τρόπος που θα γίνει η αποκατάσταση.
Γενικότερα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στην πράξη θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και ως προς τις διαδικασίες (δεν υπάρχει επαρκής ανάλυση διαδικασιών με αποτέλεσμα να επαναληφθούν καταστάσεις όπως με τους δασικούς χάρτες, όπου κάθε Νομός για την ίδια διαδικασία λειτουργούσε διαφορετικά) και ως προς την εφαρμογή (γιατί σίγουρα θα υπάρξουν προσφυγές από οργανώσεις στο ΣτΕ).
Τέλος επ΄ευκαιρία της παρούσας θα θέλαμε:
Α. Να επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας για πρόβλεψη με συγκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια της δυνατότητας τακτοποίησης και των τουριστικών εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού.
Και
Β. Να τονίσουμε την ανάγκη πρόβλεψης στην διάταξη της παρ. 14 του αρθ. 52 του Ν 4280/2014 (κατά το πρότυπο όσων ισχύουν για τα camping δυνάμει του άρθρου 14 του Ν 4519/2018) αντίστοιχης μεταβατικής ρύθμιση και για τα ξενοδοχεία:
Στο τέλος της παρ. 14 του αρθ. 52 του Ν 4280/2014 προστίθενται εδάφια ως εξής: Οργανωμένες και εν λειτουργία τουριστικές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων των οποίων τμήματα ή μέρη των (αναγκαίων) λειτουργικών εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις μηχανισμών με συρματόσχοινα σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 1 του αρθ. 49, λειτουργούν εντός εκτάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές έγκριση επέμβασης οφείλουν να λάβουν εντός τριών (3) ετών την πράξη της παρ. 6 του αρθ. 45 του Ν 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη πράξη της παρ. 6 αρθ. 45 Ν 998/1979 αυτές παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν. Η ανωτέρω τριετής προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.