ΤΕΜΕΣ (Costa Navarino - Hilton): Αντέχει ο κλάδος πώλησης επενδυτικών ακινήτων

20/11/2020
Δείγμα της δυναμικής που μπορεί να δώσει στην ελληνική οικονομία η ανάπτυξη των εξοχικών κατοικιών είναι η πορεία εν μέσω πανδημίας της ΤΕΜΕΣ της Costa Navarino στον τομέα των πωλήσεων κατοικιών. Έτσι με βάση όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις για το 2019 μπορεί για το φέτος να προβλέπεται πτώση 55% πωλήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής ωστόσο στις πωλήσεις κατοικιών (πώληση επενδυτικών ακινήτων) εντός του 2020 αναμένεται το 2020 αύξηση των εσόδων της εταιρείας σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019.

Αναλυτικά σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΤΕΜEΣ κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος στην έκθεση του ΔΣ προς τους μετόχους, που περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2019 της ΤΕΜΕΣ ΑΕ, (ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino αλλά και το Hilton Αθηνών) «ο Όμιλος έχει ήδη δημιουργήσει στέρεες βάσεις οργάνωσης και δομής, ούτως ώστε να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις ενώ παράλληλα η υγιής διάρθρωση του ισολογισμού του και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει αποτελούν επιπλέον παράγοντες θωράκισης στο πλαίσιο του ως άνω περιβάλλοντος. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου επιτρέπει την απορρόφηση οποιωνδήποτε επιπτώσεων από τη διαφαινόμενη κρίση και η διοίκηση εκτιμά ότι παρόλο που η πρόσφατη πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας το 2020, αυτή η επίπτωση θα είναι απορροφήσιμη και δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο εγγύς μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα σχετικά με τη βάση της συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.»

Για το 2019, ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ είχε συνολικά έσοδα (τα οποία ο όμιλος και η εταιρεία ορίζουν ως τα έσοδά τους πλέον του ανταλλάγματος της διάθεσης των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου και της εταιρείας σε εύλογη αξία €99,8 εκατομμυρίων το 2019 έναντι €71,4 εκατομμυρίων το 2018 για τον Όμιλο (αύξηση 40%) και €69,5 εκατομμυρίων το 2019 έναντι €60,1 εκατομμυρίων το 2018 για την εταιρεία (αύξηση 16%). Για το έτος 2019, ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν έσοδα από τη διάθεση επενδυτικών ακινήτων €20,9 εκατομμύρια και € 15,9 εκατομμύρια αντίστοιχα. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 27,6 εκατ. το 2019, έναντι 20,3 εκατ. το 2018 για τον Όμιλο (αύξηση 36,00%) και αντανακλά τη συντονισμένη προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν το 2019 σε επίπεδο Ομίλου στα 23.464.890 ευρώ έναντι 8.743.563 ευρώ το 2018 και σε επίπεδο εταιρείας στα 1.405.974 ευρώ έναντι 19.657.866 ευρώ το 2018